Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Wie wordt er beter van de beleidsregels ‘De Zieke Werknemer’?

Wie wordt er beter van de beleidsregels ‘De Zieke Werknemer’?

Geplaatst in: personeelszaken

arbowetDoor een nieuwe beleidsregel van de Autoriteit Persoonsgegevens verandert de manier waarop werkgevers en werknemers met elkaar omgaan bij het oplossen van problemen rond ziekte en verzuim. Bij deze nieuwe manier van werken wordt de rol van de bedrijfsarts prominenter dan ooit, terwijl de communicatie tussen de direct betrokkenen – leidinggevende en personeelslid – aan banden wordt gelegd. De motivatie voor deze wijziging lijkt voor een groot deel  te zijn geïnspireerd door toenemende nadruk op de privacy van de werknemer, maar in de praktijk blijkt dat de beperkende werking die uitgaat van de huidige privacy-afwegingen ongunstig uit te pakken voor alle betrokkenen. MijnKennis duikt in de materie en spitst de oren om uit te vinden hoe de mensen op de werkvloer de nieuwe situatie ervaren.

Wat is er veranderd?

Zonder al te veel in te zoomen op de letter van de wet kan de verandering eenvoudig worden uitgelegd. In de nieuwe beleidsregels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens besloten dat de privacy van zieke werknemers beter beschermd dient te worden. Concreet betekent dit dat een werkgever niets mag vastleggen rond de oorzaken of aard van de ziekte waar de werknemer mee kampt. Bovendien mag ook niet worden gedocumenteerd wat de mogelijkheden en beperkingen zijn rond hervatting van de werkzaamheden. Natuurlijk is de privacy een groot goed, dat vraagt om goede waarborgen en mechanismes ter bescherming, maar onder de huidige wetgeving lijkt het alsof het belang van privacy het belang van zinvol verzuimbeheer ernstig in de weg staat. Zonder duidelijkheid over de klachten, de beperkingen en de mogelijkheden kunnen er immers nauwelijks werkbare oplossingen worden bedacht.

De bedrijfsarts centraal?

De beslissende rol in het proces rond verzuim en herintreding wordt in nog sterkere mate neergelegd bij de bedrijfsarts, terwijl de relatie tussen werknemer en werkgever in eerste instantie de meest logische plaats lijkt om de praktische beperkingen weg te nemen, zodat iedereen in goed wederzijds overleg en vertrouwen zo goed en zo vlot mogelijk de werkzaamheden kan hervatten. Daar komt nog bij dat Nederland al tijden kampt met een tekort aan bedrijfsartsen. De extra taaklast die bij deze beroepsgroep komt te liggen lijkt wat dat betreft een onhandige keuze. Opvallend genoeg zijn juist de bedrijfsartsen van alle betrokken partijen het meest enthousiast over de wijzigingen. Dat is op zich begrijpelijk, omdat de toegenomen taaklast voor deze beroepsgroep extra werkgelegenheid zal opleveren, maar dan zal eerst het tekort moeten worden opgelost.

Een vreemde situatie

Opvallend genoeg lijkt de nadruk op privacy averechts te werken, althans, als de insteek inderdaad was om werknemers te beschermen. Zonder goed inhoudelijk contact tussen werkgever en werknemer raken werkbare oplossingen voor de verzuimproblemen buiten bereik. Er lijkt ook een aanname mee te spelen rond de kwetsbare positie van werknemers, die tegen al te nieuwsgierige en dwingende werkgever moeten worden beschermd. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt: “Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat geen sprake is van een ‘vrije’ wilsuiting.” In de praktijk horen wij bij MijnKennis vaak het tegenovergestelde. Van ondernemers met personeel horen we dat het kan lijken alsof werknemers zich kunnen verschuilen achter een ziektebeeld, zonder veel mogelijkheden voor werkgevers om hierover een inhoudelijk gesprek te voeren. Werkgevers komen snel in de problemen bij ziekte en uitval van personeel.

Met name bij de minder grote bedrijven in het MKB kan een escalerende verzuimsituatie funest zijn voor de continuïteit. Daarmee komt niet alleen de toekomst van de zieke werknemer in gevaar, maar ook die van alle collega’s eromheen. Daarnaast vinden veel ondernemers dat ze met dit beleid worden gestraft voor de opzettelijke misdragingen van een klein groepje kwaadwillende bedrijven. Wenselijk? Nauwelijks, zo lijkt ons tenminste. Daar komt nog bovenop dat in onze ervaring, maar ook volgens  onze klanten, in 99% van alle verzuimsituaties de werknemer graag het gesprek met de werkgever aangaat om een oplossing te zoeken, zonder dat direct de stap naar de bedrijfsarts wordt gezet. Redelijk overleg, vertrouwen en gezond verstand worden op deze manier buitenspel gezet. Al met al lijken de nieuwe beleidsregels zowel de werknemer als de werkgever in een vreemde situatie te dwingen. Dit blijkt voor ons ook in de MijnKennis praktijk. We zien in onze online verzuim oplossingen steeds vaker informatie voorbij komen die eigenlijk niet mag worden gedocumenteerd door werkgevers. Wij moeten dan contact zoeken en afraden om deze rapportages vast te leggen, omdat de sancties serieus kunnen zijn als de AP het ontdekt – ook als die rapportage helpt om zieke werknemers snel weer lekker aan het werk te helpen.

De dialoog opzoeken

Laten we er duidelijk over zijn: bij MijnKennis zijn we voorstanders van Arbobeleid dat voor alle partijen goed werkt. Privacy is belangrijk en kwetsbaar, dus die moet afdoende worden beschermd, maar een te zware nadruk op dit aspect zorgt voor situaties waar niemand bij gebaat lijkt. Informatie over de aard van de ziekte is voor werkgevers niet essentieel en mag best worden afgeschermd, maar de mogelijkheden en beperkingen rond die ziekte zijn essentieel voor het vinden van een oplossing die voor alle partijen werkt. Wij denken dat, op basis van het Burgerlijk Wetboek en de daarin opgenomen plicht om loon door te betalen en passende vervangende werkzaamheden te zoeken, een open dialoog tussen werkgever en werknemer over mogelijkheden en beperkingen mogelijk moet zijn, net als de bijbehorende verslaglegging. 

In het verlengde daarvan leidt dit soort beleid er al snel toe dat ondernemers nog sterker zullen aarzelen om personeel in dienst te nemen, omdat de risico’s bij verzuim niet meer te overzien zijn. Daarom willen wij de dialoog aangaan, in eerste instantie met de mensen waar we het allemaal voor doen: ondernemers zoals u. Wat zijn uw ervaringen met de nieuwe beleidsregels, en welke gevolgen heeft deze nieuwe wet voor uw praktische beslissingen in de bedrijfsvoering? We geloven in het delen van kennis, omdat onze expertise het beste werkt als deze wordt aangevuld met uw praktijkervaring. Samen kunnen we misschien komen tot betere oplossingen voor problemen rond ziekteverzuim, privacy en andere aanverwante zaken. We lezen hier dan ook graag uw persoonlijke ervaring met en kijk op deze beleidsregel, voor een dialoog waardoor toekomstig beleid de belangen van alle betrokken nog beter kan dienen!

  

 1. Roel Melchers
  |

  Ook hier wordt om de hete brei heen gedraaid.
  Die verzuimregels gelden alleen als er een ziekte vastgesteld kan worden als verklaring voor het verzuim! De NVAB, de bond van bedrijfsartsen, denkt dat misschien el 80% van het verzuim GEEN medische oorzaak heeft.
  Je moet jouw bedrijfsarts expliciet vragen: Is er een medische verklaring voor het verzuim.
  Als dat níét het geval is, mag je nog steeds het loon doorbetalen en heb je niets meer te maken met de Autoriteit Persoonsgegevens en kan je zonder zonder beperkingen in overleg gaan met je verzuimende medewerker.